Algemene voorwaarden

OPAL hanteert de Algemene voorwaarden van NLdigital (voormalig ICT Nederland / Fenit).

NLdigital is de branchevereniging van de digitale sector. Met leden uit alle segmenten van de sector is NLdigital dé belangenbehartiger van de branche.

Klik hier voor de website van NLdigital.

Algemeen
Alle producten en diensten van OPAL worden geleverd onder de navolgende van deze voorwaarden. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door een opdracht te verstrekken aan OPAL Associates BV of andere producten of diensten af te nemen, gaat opdrachtgever een overeenkomst aan met OPAL Associates BV, kantoorhoudende te Nijmegen aan Kerkenbos 1019, 6546 BB, KvK 09154054, tevens handelend onder de naam “OPAL BV”, hierna verder te noemen “BV”. In sommige gevallen wordt (een deel van) de dienstverlening door een derde partij uitgevoerd. Voor zover deze derden als onder-opdrachtnemer worden ingeschakeld, zijn daarop deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien een separate overeenkomst wordt gesloten met de derde partij, dan zijn daarop de door die partij verstrekte (algemene) voorwaarden van toepassing en worden facturen door die derde partij verstuurd. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen, tenzij anders afgesproken. Bij gebreke van tijdige betaling kan onder meer opschorting van de dienstverlening plaatsvinden.

Werkzaamheden
De BV zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden en het leveren van producten de zorg en correcte afhandeling als een goed opdrachtnemer in acht nemen. Gebruik en implementatie van producten, verstrekte documenten, informatie en adviezen is echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de BV, haar medewerkers alsmede van alle overige derden of ingeschakelde derden is beperkt tot de directe schade tot een maximum
van een bedrag ter grootte van tweemaal het door de BV voor de desbetreffende dienst in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag (excl. btw).

Geschillen
Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding. De rechter te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Bij een mogelijk geschil geven wij de voorkeur aan minnelijk overleg.

De NLdigital Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1. Algemene Bepalingen
2. Dienstverlening
3. Software-as-a-service (SaaS)
4. Programmatuur
5. Ontwikkeling programmatuur en websites
6. Onderhoud van programmatuur en support
7. Advisering en Consultancy
8. Detacheringsdiensten
9. Opleiding en Trainingen
10. Hosting
11. Koop van apparatuur
12. Huur van apparatuur
13. Onderhoud van apparatuur

Connect vandaag nog met ons team

Bel me terug