Instellingen AVG toestemming

Bewerk hieronder uw toestemming instellingen.

OPAL ASSOCIATES BV PRIVACY EN DISCLAIMER

Gegevens op onze website

OPAL Associates BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan OPAL Associates BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. OPAL Associates BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is OPAL Associates BV niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt OPAL Associates BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens OPAL Associates BV via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. OPAL Associates BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door OPAL Associates BV worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPAL Associates BV is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. OPAL Associates BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

OPAL Associates B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Kerkenbos 1019 (6546 BB) te Nijmegen en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 09154054. OPAL Associates B.V. is te bereiken per e-mail info@opalbv.com of per telefoon op +31 (0)88 – 2353400.

Welke persoonsgegevens verwerkt OPAL Associates B.V. van u?

OPAL Associates B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, indien u deze aan ons heeft verstrekt en indien u gebruik maakt van de diensten van OPAL Associates B.V. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam; Adres, postcode, woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Bankrekeningnummer. Waarom verwerkt OPAL Associates B.V. deze persoonsgegevens? Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om te reageren op het contactformulier dat u heeft ingevuld op onze website; Om een passende offerte voor u op te stellen; Om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons heeft gesloten; Om de diensten aan te kunnen aanleveren; Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze werkzaamheden ten behoeve van u uit te kunnen voeren; Voor de financiële afhandeling uw opdracht c.q. afhandeling van een eventuele klacht. Hoe beveiligt OPAL Associates B.V. uw persoonsgegevens? Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld. Wij zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met OPAL Associates B.V. door ons een e-mail te sturen of te bellen.

Deelt OPAL Associates B.V. uw persoonsgegevens met derden?

OPAL Associates B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden alleen indien het delen noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die OPAL Associates B.V. met u heeft gesloten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit OPAL Associates B.V. een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren.

Waar slaat OPAL Associates B.V. uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en met name in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zal OPAL Associates B.V. daarvoor voorafgaand expliciete toestemming vragen aan u. Tevens zal OPAL Associates B.V. ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Hoelang bewaart OPAL Associates B.V. uw persoonsgegevens?

OPAL Associates B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van uw opdracht. OPAL Associates B.V. kan uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor verleent. Tenslotte kan OPAL Associates B.V. uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien OPAL Associates B.V. daartoe wettelijk verplicht worden. Zijn de afgesproken of de wettelijke termijnen verlopen, dan verwijdert OPAL Associates B.V. uw persoonsgegevens. OPAL Associates B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: Persoonsgegevens, welke op de factuur worden verwerkt, bewaren wij 7 jaar na het kalenderjaar waarin de factuur is verstrekt; Persoonsgegevens, die u actief heeft verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en via de telefoon) bewaren wij 2 jaar nadat uw opdracht bij ons is afgewikkeld; Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan de website van OPAL Associates B.V.? Wanneer de webpagina van OPAL Associates B.V., www.opalbv.com door u wordt bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: Datum en tijdstip van de paginaoproep; URL van de oproep; Gebruikte browser (useragent); Het slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep); Grootte van de ontvangen en verzonden gegevens; Run time (de tijd gedurende u de website bezoekt). De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om die webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt. Om efficiënt en aangenaam zaken te doen met OPAL Associates B.V. of via onze websites, wordt gebruikt gemaakt van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computer. OPAL Associates B.V. gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Hierdoor hoeft u niet telkens dezelfde benodigde gegevens in te voeren. Door dit gebruik is het mogelijk om onze diensten te verbeteren, de functionaliteit van onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Het gebruik van cookies betekent niet dat wij alles over u weten; Het betreft summiere informatie. OPAL Associates B.V. gebruikt deze cookies om uw gemak te optimaliseren. Het is niet onze intentie om een inbreuk te plegen op uw privacy tijdens het gebruik van de website. Het is mogelijk om de instellingen van uw browser zodanig in te stellen dat er geen informatie op uw computer wordt opgeslagen of dat u voorafgaande wordt geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Daarnaast gebruiken wij ook Google Analytics om de diensten op de website bij te houden en rapportages te ontvangen over de bezoekersaantallen. De informatie, welke Google verkrijgt is geanonimiseerd en niet voorzien van uw IP-adres. De verkregen informatie kan Google aan derden verstrekken als Google de informatie door derden laat verwerken of indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht. Als u het verzamelen van deze anonieme gegevens wilt voorkomen, adviseren wij u om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. U kunt zich afmelden voor Google’s advertentiecookie [https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout], of Google Anlytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin. Afmelden is ook mogelijk op de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative. De informatie, welke Google verkrijgt, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de regels van het Privacy Shield, waarmee zij een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in de AVG kunnen aanbieden.

Welke rechten heeft u onder de algemene verordening gegevensbescherming?

U heeft als betrokkene onder de AVG de volgende rechten: Recht op inzage van uw persoonsgegevens; Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden uw persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd; Recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens; Recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen); Recht om vergeten te worden; Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens geldt ook te allen tijde voor uw naam en het beeldmateriaal dat op de website is geplaatst. OPAL Associates B.V. zal uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken verlengd worden. Bij de behandeling maakt OPAL Associates B.V. gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze deugdelijk motiveren. Indien OPAL Associates B.V. optreedt als verwerker en andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, dan zal OPAL Associates B.V. uw verzoek(en) zo snel mogelijk doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. U ontvangt in dat geval een reactie op uw verzoek(en) van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens u alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u zich tot de volgende adressen richten voor informatie over voor het indienen van een klacht: E-mail: info@opalbv.com Telefoon: +31 (0)88 – 2353400 Post: Kerkenbos 1019, 6546 BB Nijmegen Daarnaast kunt u het contactformulier op de website invullen. Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 933374 2509 AJ Den Haag Tel: 0900-2001201 Vermeld dan altijd in uw brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of u al eerder contact heeft gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op uw klacht. Tevens geeft u aan wat u met de klacht wilt bereiken.

Wijziging privacyverklaring

OPAL Associates B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere privacywetgeving. Op de website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op de website is gepubliceerd. Neem voor meer informatie over PRIVACY en disclaimer contact op met OPAL Associates BV. Fouten of problemen met navigeren binnen onze site kunt u per e-mail of via onderstaand telefoonnummer doorgeven. OPAL Associates BV Kerkenbos 1019 6546 BB Nijmegen T: +31 (0)88 – 23 53 400 F: +31 (0)88 – 23 53 401 E. info@opalbv.com

Bekijk details
Instellingen vergeten Verwijderd